วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบการเขียนบรรณานุกรม

  1.สารนิเทศบนเว็บไซด์         
                 วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.  (2547).   เฟซบุ๊ก.   ค้นเมื่อวันที่19พฤษภาคม2554  จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81
   2. สารนิเทศประเภทหนังสือ
                 มาโนช  ดินลานสกูล   (2547,1ธันวาคม). การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี.
   3.สารนิเทศประกอบการพิมพ์ต่อเนื่อง
                บวรศิลป์  เชาว์ชื่นและคณะ (2549).  มหาวิทยาลัยเมลเบอร์น: ตัวอย่างที่ดีของมหาลัยแห่งการวิจัย.  วารสารการประกันคุณภาพ, 7(1),23.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น